Mould Loader
用于 One Shot Tuttuno浇注机 的模具装载机

Oneshot Tuttuno 配件

Mould loader for One Shot Tuttuno

由TUTTUNO浇注机界面控制。
需外接压缩空气。

模具尺寸275x175mm

巧克力计量和浇注机 ONE SHOT TUTTUNO